Lidmaatschap

Sinds 2001 komt de Vereniging van Ondernemers in Archeologie (VOiA) op voor de belangen van zelfstandigen die werkzaam zijn in de archeologie. Als eigenaar of directeur van een bedrijf dat werkzaam is op archeologisch gebied, kunt u zich aansluiten. Leden van de VOiA onderschrijven de gedragscode.

Aanmelding en toelating

Om u aan te melden dient u het ingevulde registratieformulier per mail (info@voia.nl) of post in te zenden. U ontvangt per ommegaande een ontvangstbevestiging.
In beginsel staat het lidmaatschap open voor alle bedrijven die zich bezighouden met archeologie. Het bestuur beslist aan de hand van het registratieformulier over de daadwerkelijke toelating tot de vereniging. Deze toelating wordt tijdens de daaropvolgende Algemene Ledenvergadering bekrachtigd. Vanaf het kwartaal volgend op uw toelating bent u contributie verschuldigd.

Contributie

De hoogte van de jaarlijkse contributie is afhankelijk van de grootte van uw bedrijf. De basiscontributie bedraagt € 60,00 per bedrijf. De variabele contributie bedraagt € 40,00 per fte, met een minimum van 1 fte. De maximum contributie per bedrijf bedraagt € 2.500,00

Een fte is: een volledige baan, vervuld door zelfstandigen, hun zakelijk partners en/of werknemers. Twee part-time werknemers die ieder 20 uur werken, vervullen samen 1 fte.

Drie rekenvoorbeelden

Bedrijf A
Zelfstandige zonder personeel, 0,5 fte werkzaam in bedrijf
Basiscontributie € 60,00
Variabele contributie (minimum is 1 fte) € 40,00
Totaalbedrag contributie € 100,00

Bedrijf B
Bedrijf met 15 werknemers, die samen 9,6 fte bezetten
Basiscontributie € 60,00
Variabele contributie 9,6 x € 40,00 = € 384,00
Totaalbedrag contributie € 444,00

Bedrijf C
Bedrijf met 100 werknemers, die samen 80 fte bezetten
Basiscontributie € 60,00
Variabele contributie 80 x € 40,00 = € 3.200,00
Totaalbedrag contributie € 2.500,00 (maximum contributiebedrag)

Lidmaatschap beëindigen

Opzeggen kan alleen schriftelijk. Opzeggingen dienen vóór 1 december bij het secretariaat ontvangen te zijn, en gaan in op 1 januari van het jaar daaropvolgend.
Uitzondering: bij bedrijfsbeëindiging voor 1 juli is geen contributie verschuldigd over het lopende kalenderjaar. Bij bedrijfsbeëindiging na 1 juli is alleen over het eerste half jaar contributie verschuldigd.