Links

De website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), met ondermeer informatie over de regelgeving en vergunningverlening binnen de Nederlandse Archeologie

Binnen de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB) is het Centraal College van Deskundigen (CCvD) Archeologie actief, de beheerders van de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie. De VOiA heeft -als grootste vertegenwoordiger van het archeologisch bedrijfsleven- twee zetels in dit CCVD.

De Erfgoedstem geeft informatie voor de lokale overheid over de rol die erfgoed kan spelen bij de versterking van de lokale economie en sociale structuren.

Op de website van Nederlandse Vereniging van Archeologen (NVvA) vindt u ondermeer informatie over het Beroepsregister en de ethische code.

De Nederlandse Vereniging van Archeologische Opgravinsgbedrijven (NVAO) is de tweede branchevereniging die in Nederland actief is voor de belangenbehartiging van het archeologische bedrijfsleven. De NVAO beperkt zich tot de opgravende bedrijven, waarvan een deel ook bij de VOiA is aangesloten.

De Archeologiche Werkgemeenschap voor Nederland (AWN) is de landelijke vereniging voor amateurarcheologen.

Het Convent van Gemeentelijk Archeologen (CGA) is het samenwerkingsverband van de gemeentelijk archeologen die in ca. 40 Nederlandse gemeenten actief zijn.

De Stichting Archeologie en Publiek (SAP) stelt zich tot doel –in het verlengde van artikel 9 van het verdrag van Malta- archeologie bij een zo breed mogelijk publiek over het voetlicht te brengen.

Het Specialisten Archeologisch Materiaal Platform (SAMPL) stelt zich tot doel om onderzoek om onderzoek van archeologische vondstmaterialen te stimuleren.

Het Biologisch Archeologisch Platform (BAP) is het platform van de biologisch-archeologische specialisten in de archeologie.

NVHO is de brancheorganisatie voor vrij gevestigde historici.