De vereniging

Bestuur

Nathalie Vossen (Pro Erfgoed), voorzitter
Timo Vanderhoeven (EARTH Integrated Archaeology), secretaris
Diederik Bente (Arcure), penningmeester
Hans Koopmanschap (Antea Group)

Mission statement

Archeologisch ondernemerschap is van vitaal belang voor een zorgvuldige en maatschappelijk juiste omgang met het erfgoed van Nederland.

Visie en missie

Na de implementatie van het Verdrag van Malta in de Nederlandse wetgeving is de archeologische monumentenzorg niet meer de verantwoordelijkheid van één partij, het rijk, maar ook van gemeenten, provincies, universiteiten, initiatiefnemers van (bouw)projecten en het archeologisch bedrijfsleven. De VOiA ziet zichzelf als een verbindende en daarmee cruciale schakel tussen deze partners.

Archeologisch ondernemerschap verbindt de eisen van de overheid met de wensen van de initiatiefnemers in vele bouwprojecten, op een innovatieve en vraaggestuurde manier. Daarnaast maakt de VOiA samen met de academische instituten deel uit van de kennisinfrastructuur van de Nederlandse archeologie en levert hiermee een bijdrage aan de beeldvorming van het verleden. Op deze wijze werkt de VOiA, in samenwerking met haar partners, aan een betere omgang met het erfgoed van Nederland.

Om haar rol goed te kunnen invullen ijvert de VOiA voor een gezond ondernemers­klimaat, hoogwaardige dienstverlening en verbreding van het draagvlak voor archeologische monumentenzorg.

Bij de oprichting van de vereniging in 2001 is een visie-en missiedocument opgesteld waarin de voorgeschiedenis, de uitgangspunten en de doelstellingen van de VOiA zijn verwoord.
Medio 2005 heeft een koerswijziging plaatsgevonden, deze is vastgelegd in Blauwdruk Opwaarste Wegen, VOiA nieuwe stijl.
In 2010 is dit koersdocument herijkt en een nieuwe lijn uitgezet in Koers 2011-2015.

Algemene Ledenvergaderingen

Er wordt drie tot vier keer per jaar een Algemene Ledenvergadering (ALV) belegd. Daarnaast worden er -indien de actualiteit daar om vraagt– extra ledenvergaderingen gehouden.

Andere overleggen

De VOiA overlegt regelmatig met de andere partijen binnen het archeologisch bestel, zoals de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, de Erfgoedinspectie en het Convent van Gemeentelijk archeologen. Belangrijke onderwerpen voor de VOiA zijn kwaliteit, certificering en vergunning­verlening, het beroepsregister, de werking van de monumentenwet, markttransparantie en een eerlijke concurrentie tussen bedrijven en niet-commerciële partijen (lokale overheden, gesubsidieerde instellingen, universitaire instituten).

In het Centraal College van Deskundigen (CCvD) Archeologie, dat onder meer de Kwaliteits­norm Nederlandse Archeologie (KNA) beheert, bezet de VOiA als grootste vertegenwoordiger van de archeologische markt twee zetels. De VOiA probeert een actieve rol in dit College te spelen zowel om bedrijfsbelangen te behartigen als om een bijdrage te leveren aan de versterking van het archeologisch bestel.

Daarnaast vaardigt de VOiA een bestuurslid af naar het SIKB-bestuur. Voor de VOiA is de SIKB in veel gevallen de aangewezen partij om belangrijke archeologische zaken te agenderen. De samenstelling van zowel SIKB als CCvD Archeologie staat garant voor een goede vertegenwoordiging van alle relevante partijen.