Skip to content
VOiA_3_logo_lidmaatschap

Sinds 2001 komt de Vereniging van Ondernemers in Archeologie (VOiA) op voor de belangen van zelfstandigen die werkzaam zijn in de archeologie. Als eigenaar of directeur van een bedrijf dat werkzaam is op archeologisch gebied, kunt u zich aansluiten. Leden van de VOiA onderschrijven de gedragscode.

Er is geen match als je halen belangrijker vindt dan brengen. Bij Voia maken we elkaar sterker door kennis en ervaringen uit te wisselen. VOiA bestaat uit ervaren ondernemers die het klappen van de zweep in de zakenwereld van de erfgoed sector goed kennen, een netwerk van ondernemende mensen die elkaar willen helpen aan zakelijk succes.

VOiA ledenlijst

Link
Meer weten?

Meer weten?

Technische ondersteuning

Link
Meer weten?

Meer weten?

Opgraving en verkenning

Link
Meer weten?

Meer weten?

Publiek en presentatie

Link
Meer weten?

Meer weten?

Specialistisch onderzoek

Link
Meer weten?

Meer weten?

Advies en beleid

Algemene Ledenvergaderingen

Er wordt drie tot vier keer per jaar een Algemene Ledenvergadering (ALV) belegd. Daarnaast worden er -indien de actualiteit daar om vraagt– extra ledenvergaderingen gehouden.

Andere overleggen

De VOiA overlegt regelmatig met de andere partijen binnen het archeologisch bestel, zoals de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, de Erfgoedinspectie en het Convent van Gemeentelijk archeologen. Belangrijke onderwerpen voor de VOiA zijn kwaliteit, certificering en vergunning­verlening, het beroepsregister, de werking van de monumentenwet, markttransparantie en een eerlijke concurrentie tussen bedrijven en niet-commerciële partijen (lokale overheden, gesubsidieerde instellingen, universitaire instituten).

CCvD
In het Centraal College van Deskundigen (CCvD) Archeologie, dat onder meer de Kwaliteits­norm Nederlandse Archeologie (KNA) beheert, bezet de VOiA als grootste vertegenwoordiger van de archeologische markt twee zetels. De VOiA probeert een actieve rol in dit College te spelen zowel om bedrijfsbelangen te behartigen als om een bijdrage te leveren aan de versterking van het archeologisch bestel.

SIKB
Daarnaast vaardigt de VOiA een bestuurslid af naar het SIKB-bestuur. Voor de VOiA is de SIKB in veel gevallen de aangewezen partij om belangrijke archeologische zaken te agenderen. De samenstelling van zowel SIKB als CCvD Archeologie staat garant voor een goede vertegenwoordiging van alle relevante partijen.

GRO
VOiA neemt deel aan het Groot Reuvensoverleg, een overlegtafel voor archeologische organisaties en partijen die zich bezighouden met de Nederlandse archeologie. De leden van het overleg bepalen de agenda. Om onderwerpen toe te lichten of uit te diepen worden regelmatig gastsprekers uitgenodigd. Indien er actiepunten volgen uit het overleg, worden die in werkgroepjes verder uitgewerkt.

Aanmelding en toelating

Om u aan te melden dient u het ingevulde registratieformulier per mail (info@voia.nl) of post in te zenden. U ontvangt per ommegaande een ontvangstbevestiging. In beginsel staat het lidmaatschap open voor alle bedrijven die zich bezighouden met archeologie. Het bestuur beslist aan de hand van het registratieformulier over de daadwerkelijke toelating tot de vereniging. Deze toelating wordt tijdens de daaropvolgende Algemene Ledenvergadering bekrachtigd. Vanaf het kwartaal volgend op uw toelating bent u contributie verschuldigd.

Contributie

De hoogte van de jaarlijkse contributie bestaat uit een basis en een vriabele contributie. De basiscontributie bedraagt € 60,00 per bedrijf. De variabele contributie bedraagt € 40,00 per fte, met een minimum van 1 fte. De maximum contributie per bedrijf bedraagt € 2.500,00 Een fte is: een volledige baan, vervuld door zelfstandigen, hun zakelijk partners en/of werknemers. Twee part-time werknemers die ieder 20 uur werken, vervullen samen 1 fte.

Lidmaatschap beëindigen

Opzeggen kan alleen schriftelijk. Opzeggingen dienen vóór 1 december bij het secretariaat ontvangen te zijn, en gaan in op 1 januari van het jaar daaropvolgend. Uitzondering: bij bedrijfsbeëindiging voor 1 juli is geen contributie verschuldigd over het lopende kalenderjaar. Bij bedrijfsbeëindiging na 1 juli is alleen over het eerste half jaar contributie verschuldigd.